Site specific works

60 000 mennesker ligger begravet i Sofienbergparken. De er levninger fra den tiden stedet huset Oslos største gravplass (1858-1931). Det var de fattige i byen som hadde blitt hardest rammet av koleraepidemien noen år tidligere, og grunnet plassmangel ved de eldste kirkegårdene ble Sofienberg gravlund anlagt.

Værforhold og tele presser beinrestene opp av jorden. Våren 2020 ble åtte kunstnere invitert til en dialog med levningene som fremdeles, om enn flyktig, «insisterer» på sitt nærvær, men som i dag er borte fra det kollektive minnet. «Fremtidens Levninger» gir form til en hjemsøkende dimensjon i våre liv. «Ordet hjemsøkt», på engelsk «Haunted», ble av den franske filosofen Jacques Derrida omdannet til en egen viten om væren i hans begrep Hauntologi. I følge Derrida peker Hauntologi mot at all eksistens også består av det vi ikke kan se, det som har vært. Steder vi oppsøker, er både levende og døde på en gang.

Levningene i jorda har gitt liv og åpner for nye og uventede perspektiver. Torsdag den 28. oktober kl 18.00 inviterte kunstnerne til videovisning, opplesninger og performance. Arrangementet startet på Deichman Grünerløkka og ble avsluttet med performancer og visning av temporære videoskulpturer i Sofienbergparken.

Foto: Dag Norbrenden

Mekdes W Shebeta
Blessing the souls of Sofienbergparken

Shebeta fremførte en seremoniell velsignelse for sjelene i Sofienbergparken. Som del av arbeidet ble et lydverk med avspilling av korsang fremført av Saint Yards Zema og Abenets, studenter og ledere. Korsangen ble fremføsrt I tråd med Koptisk ortodoks tradisjon, hvor hver tone fremført av Saint Yard er basert på regler i henhold til skriften. Korsangen ble utført for å gi sjelene i Sofienbergparken hvile. og spilt inn for Shebeta i Entoto Kidane Mehret katedralen, i Addis Ababa, Etiopia. For å feire sammen med sjelene i parken, serverte Shebeta publikum Nefro, en etiopisk hvete- og kikerter snack, og hjemmebrygget vin basert på vin og honning. Disse tilbudene blir servert i tiden av Fithat (begravelsesritualer), og deles med familie, fremmede og naboer til minne og respekt for de passerte sjelene. Kombinasjonen serveres kun ved dødsfall. Men vinen kan serveres i feiringen av ekteskap og fest. I begravelse, finnes det en tradisjon å ha Nefro og brenning av røkelser, sammen med bønn, for å kvitte seg med onde ånder.

Blessing the souls of Sofienbergparken

Shebeta performed a ceremonial blessing for the souls in Sofienberg park. As part of the work, a recording of chanting was played, performed by Saint Yards Zema and Abenets, students and leaders, in keeping with Coptic Orthodox tradition, every tone of Saint Yard is based on scriptural rules, and the chant was performed to give the souls in Sofienberg park rest. The chant was recorded for Shebeta at the Entoto Kidane Mehret Cathedral, Addis Ababa, Ethiopia. To celebrate with the souls of the park, Shebeta offered the audience Nefro Ethiopian Wheat & Chickpea Snack and homemade wine, brewed on honey and barley. These offerings are served in time of Fithat (burial rites), and is shared with family, strangers and neighbours in rememberance and respect of the passed souls. The combination is served only in death. However the wine can be served in the celebration of marriage and festivities. In burial it is accustomed to have Nefro and the burning of incenses, together with prayer, to rid of evil spirits.

Foto: Dag Norbrenden

Kjersti Sundland
Jærtegn

Temporær videoinstallasjon, 450 x 450 cm, 2 minutt loop.

Februar 2021 ble Sofienbergparken undersøkt ved hjelp av GEOradar, en teknologi som sender radiobølger i om lag samme frekvens som mobiltelefoner, bare sterkere, ned i bakken. Signalene reflekteres i objekter som ligger under bakken, og hvor refleksjonene brukes til å lage 3D-bilder. Metoden arkeologer bruker når de skal tolke informasjonen, er å sette sammen bilder fra flere dybdefelt til en bevegelig animasjon. Animasjonen viste flere steder hvor gravene ligger. På bildene kommer gravene fram som diagonale striper, og området som viste spor av gravsteiner og gamle stier fra tiden Sofienbergparken fremdeles var en gravlund.

GEO skanning utført på vegne av Kjersti Sundland av Norsk Institutt for Kulturminneforskning.

Jærtegn

Temporary video-installation, 450 x 450 cm, 2-minute loop

In February 2021, Sofienbergparken was scanned using GEOradar, a technology that sends radio waves at about the same frequency as mobile phones, only stronger, into the ground. The signals are reflected in objects that lie below the ground, and where the reflections are used to create 3D images. The method archaeologists use when interpreting the information is to put together images of several depths into a moving animation. The animation showed several places where the graves are located. In the pictures, the graves appear as diagonal stripes, and other signs where tombstones and old pathways that were used when the park was still in use as a cemetery.

GEO scan was carried out on behalf of Kjersti Sundland by Norwegian Institute for Cultural Heritage Research.

Foto: Dag Norbrenden

Linn Cecilie Ulvin
Jeg er bare ord, jeg har ingen kropp

Temporær video installasjon, 450 x 450 cm, 6 min.

Tekstkollasjen projisert i stor skala i parken viser hvit tekst på svart bakgrunn. Teksten består av utdrag fra For the Dead Baby. I teksten møter leseren Inger fra Knut Hamsuns roman Markens grøde. I romanen, som ble publisert i 1917, dreper karakteren Inger sitt nyfødte barn fordi det har den samme misdannelsen som henne selv. I Ulvin`s tekst har Inger stått opp fra de døde, fri til å kommentere sin egen rolle i forfatterens Nobelpris vinnende prosjekt. Hun gis muligheten til å snakke. Samtidig er det en tekst om den medfødte fysiske tilstanden av leppe gane spalte, og en refleksjon omkring annerledeshet. Videoinstallasjonen viser kun Ingers replikker, og er avhengig av tegnsetting, grafisk design og tempo alene. Inger kan nå snakke med sine egne ord. Uten å knytte Inger til en ekte fysisk kropp, understrekes hennes eksistens som et litterært spøkelse. For Ulvin minner Inger om sjelene til kvinner som levde på den tiden da hun ble oppfunnet, og som kan være gravlagt i Sofienbergparken, og de med lignende historier. Kvinner og jenter fra landsbygda som kommer til storbyene for å få et bedre liv.

I am only words, I have no body

Temporary video-installation, 450 x 450 cm, 6 min.

The text collage projected on a large scale in the park shows white text on black background. The text is sampled from Ulvins text For the Dead Baby. In the text the reader meets Inger from Knut Hamsun’s novel Growth of the Soil. In the novel, published in 1917, the character Inger kills her newborn child because it has the same malformation as herself. In Ulvin`s text Inger is given the opportunity to speak, risen from the dead, commenting freely on her role in the authors Nobel-Prize winning project. At the same time it is a text about the innate physical condition of cleft lip and palate, and a reflection around otherness. The video-installation displays only the character Ingers lines. Showing the text, depending on punctuation, graphic design and tempo alone, Inger is now able to talk, using her own words. Without connecting Inger to a real physical body, her existence as a literary ghost is emphasized. To Ulvin, Inger resembles the souls of women living at the time as she was invented, who might be buried at Sofienbergparken, and those with similar stories. Women and girls from the countryside who come to the big cities to get a better life.

Deichman Grünerløkka & Sofienbergparken
Torsdag 28. oktober 2021
18.00–22.00

Kjersti Sundland Foto: Dag Norbrenden
Fra visning av Nora Adwans verk «Takk for alt». Foto: Dag Norbrenden
Performance av Linn Cecilie Ulvin. Foto: Dag Norbrenden
Mekdes W Shebeta. Foto: Dag Norbrenden
Fra visning av Beate Petersens verk «Immortality for all». Foto: Dag Norbrenden
Beate Petersen. Foto: Dag Norbrenden
Samuel Brzeski. Foto: Dag Norbrenden
Ole Christian Ellestad. Foto: Dag Norbrenden
Laurie Lax. Foto: Dag Norbrenden
Linn Cecilie Ulvin. Foto: Dag Norbrenden
Foto: Dag Norbrenden
Foto: Dag Norbrenden
Foto: Dag Norbrenden
Foto: Dag Norbrenden
Foto: Dag Norbrenden
Foto: Dag Norbrenden
Foto: Dag Norbrenden
Foto: Dag Norbrenden