Artists

Beate Petersen

Billedkunstner, utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo og Repinakademiet for maleri, skulptur og arkitektur i St. Petersburg. Petersen arbeider med tegning og dokumentarfilm og som skribent for diverse publikasjoner. Et fellestrekk for dokumentarene hennes er hvordan politiske og kulturelle forhold bestemmer vår måte å tolke verden på. Hun har vært spesielt opptatt av koblingen mellom det performative, det politiske og det personlige i russiskortodokse og sjiamuslimske ritualer, som i den russiske begravelsesmessen og den iranske markeringen av Ashura. Beate Petersen bor og arbeider i Oslo.

Hennes dokumentarer har blant annet vært vist på MoMA in New York, Istanbulbiennalen, Nasjonalmuseet for Kunst, Design og Arkitektur i Oslo, samt på en rekke filmfestivaler.  I 2012 vant hun Høstutstillingsprisen for dokumentaren "Nasseredin Shah and his 84 Wives". Hun er representert i samlingene til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og Sørlandets Kunstmuseum.

Beate Petersen bor og arbeider i Oslo.

Beate Petersen is educated from the Academy of Art in Oslo and the Repin Institute of Painting, Sculpture and Architecture in St. Petersburg. Petersen works with drawing and documentaries. She also writes for various art publications. A common feature of her documentaries is how political and cultural conditions determine our way of interpreting the world. Among other things, she has addressed the connection between the performative, the political and the personal in Russian Orthodox and Shia Islamic rituals, such as in the Russian funeral service and the Iranian celebration of Ashura.

Her documentaries have been shown at MoMA in New York, the Istanbul Biennale, the National Museum of Art, Design and Architecture in Oslo, as well as at a number of film festivals. In 2012, she won the Autumn Exhibition Award for the documentary "Nasseredin Shah and his 84 Wives". She is represented in the collections of the National Museum of Art, Architecture and Design and Sørlandets Kunstmuseum.

Beate Petersen lives and works in Oslo

Kjersti Sundland

Kjersti Sundland er initiativtaker for Fremtidens Levninger. Hun arbeider innenfor en samarbeids – og forskningsbasert metodikk. Sundland er inspirert av feministisk filosofi. Gjennom bruk av video, live opptredener og tidsbaserte installasjoner utforsker hun hvordan teknologiens historie og spirituell praksis er flettet sammen, og hvordan dette også påvirker våre forestillinger om kjønn. Sundland bor i Bergen, og har en BA i kunst fra Coventry University, og MA i kunst fra Royal College of Art, London. Arbeidene hennes er utstilt på Kunsthall 3,14 (Bergen), Museum of Modern Art (Bologna), TICA Center for Contemporary Art (Tirana), Punkt Ø (Moss), Unge Kunstneres Samfund (Oslo), Trøndelag senter for Samtidskunst, Galleri Brandstrup (Oslo) og Artopia Gallery (Milano). Sundlands videoer og live-video opptredener har blitt presentert blant annet på PureScreen (Castlefield), Cork Film Center, B4 Play Video (Berlin), Netmage (Bologna), AudioVisiva (Milano) og Video Lisboa ( Portugal).

Kjersti Sundland is the initiator behind Fremtidens Levninger. She works within a collaborative and research based methodology. Inspired by feminist philosophies, Sundland explores through video, live performances and time-based installations how the history of technology, spiritual and  practices are intertwined, and also influences our conceptions of gender. Sundland lives in Bergen and holds a BA in Fine Art from Coventry University, and an MA in Fine Art from Royal College of Art, London. Her work has been exhibited at Kunsthall 3.14, Museum of Modern Art, Bologna, TICA Centre for Contemporary Art, Tiran, Punkt Ø, UKS, Oslo, Trøndelag senter for Samtidskunst, Galleri Brandstrup, Artopia Gallery, Milano. Her videos and live video performances have been presented amongst others at PureScreen including Castlefield, Cork Film centre, B4 Play Video, Berlin, Netmage, Bologna, AudioVisiva, Milan, VideoLisboa, Portugal.

Laurie Lax

Laurie Lax er en tverrfaglig billedkunstner og produsent, bosatt i Bergen. Lax har MA i kunst fra kunstakademiet i Bergen ( 2018), og har etter det studert elektronisk litteratur. Hennes kunstneriske praksis omfatter skriving, tegning og lydarbeider. Siden 2020 har hun vært med å drive et kunstnerkollektiv i Bergen med fokus på relasjonell kunstpraksis. I sine senere arbeider har Lax vært opptatt av rykter og sladder, og ulike måter historier blir fortalt på. I 2021 ferdigstilte hun  arbeidet “Archeological Fiction: Sagfjordbotn” i samarbeid med Lucila Mayol. Arbeidet er en interaktiv fiksjon basert på feltopptak fra et fraflyttet fjordlandskap i Nordland.

Laurie Lax is a multidisciplinary artist and producer, living and working in Bergen, Norway. Her work involves writing, drawing and sound. She graduated from her MA in Fine Art in Bergen in 2018, after which she studied Electronic Literature. Since 2020 she has been co-running aerial, a studio collective in Bergen with a focus on social art practices. Recent projects pursue an interest in gossip and the different ways in which stories are told. In 2021 she completed a work titled 'Archaeological Fiction: Sagfjordbotn' in collaboration with Lucila Mayol, an Interactive Fiction with field recordings based on a vacated fjord in Nordland.

Linn Cecilie Ulvin

Author, fine artist and curator, exploring performativity, visuality and creative writing, with weight on poetry and prose, mixing documentary and fictional material. Through text, installation, collage, performance, sound, photo and curatorial projects, Ulvin often deals with community, power and control, abuser and victim, on a relational level and in society, and studies borders for gender and identity through actions and ethical dilemmas. Educated at the Oslo National Academy of Art, Skrivekunstakademiet, Hordaland and The Desmond Jones School of Physical Theatre London, has written the novels Closer To Love and The Sky Behind Is Exhaustingly Blue, published by Tiden Norsk Forlag, and mixed media in various literature and art forums. Recent selected solo projects include; Hå gamle prestegård, the performance Metanoia Night for The Municipality of Bergen. Selected curated projects at Kunsthall Stavanger, Lillehammer Kunstmuseum, Kunstnernes Hus, The Museum of Cultural History, Norway. As part of The Book Lovers Project Ulvins novels are represented at international museums and galleries.

Forfatter, billedkunstner og kurator, som utforsker performativitet, visualitet og skrivekunst, med vekt på poesi og prosa og bruk av dokumentarisk og fiktivt materiale.  Gjennom tekst, installasjon, collage, performance, lyd, foto og kuratoriske prosjekter forholder Ulvin seg ofte til temaer som fellesskap, makt og kontroll, overgriper og offer, på et relasjonelt nivå og i samfunnet, og ser på grenser for kjønn og identitet gjennom handlinger og etiske dilemmaer. Utdannet ved Kunstakademiet i Oslo, Skrivekunstakademiet, Hordaland, og The Desmond Jones School of Physical Theatre, London, og har publisert romanene Nærmere kjærligheten og Himmelen bak er slitsomt blå på Tiden Norsk Forlag, samt blandede teknikker i diverse litteratur -og kunst fora. Nylige soloprosjekter er Jeg kommer tilbake til det å falle, Hå gamle prestegård og performancen Metanoia Night for offentlig rom på oppdrag for Bergen kommune. Utvalgte kuraterte prosjekter er vist på Kunsthall Stavanger, Lillehammer Kunstmuseum, Kunstnernes Hus og Kulturhistorisk museum. Som del av The Book Lovers Project er Ulvins romaner presentert internasjonalt på museer og gallerier.

Mekdes W Shebeta

Billedkunstner, utdannet innen fine art og design i Addis Ababa, interiørdesign i Nairobi og BA og MA i Kunst ved Kunstakademiet i Bergen. Shebeta arbeider med installasjon, tekst, lyd og performance. En rød tråd i kunstnerskapet hennes er utforskningen av ulike former for historiefortelling i grenselandet mellom fiksjon og dokumentar.  Shebeta arbeider med opplevelsen av tilhørighet og utenforskap, personlige og kollektive traumer. Arbeidene tar utgangspunkt i konsekvensene av masseflukten fra rurale områder på det afrikanske kontinentet til Europa, og benytter ofte et språklig uttrykk hun kaller Roadrunner. Roadrunner en egen særegen stemme, en flerstemt identitet, en form for gebrokkent engelsk, som har erstattet morsmålet hennes. Språkformen har fått sitt uttrykk fra de mange kulturene og språkene hun er blitt eksponert for og har tatt i bruk. Shebeta bruker Roadrunner til å gi stemme til ulike fiktive biografier, som kommer til syne gjennom multimediale verk og installasjoner. Shebeta er bosatt i Oslo.

Mekdes W Shebeta is an artist educated in fine art and design in Addis Ababa, interior design in Nairobi, and she holds a BA and an MA from the Academy of Fine Art in Bergen. Shebeta works with installation, text, sound and performance. A common thread in her practice is exploring different forms of storytelling on the border between fiction and documentary. Shebeta´s work deals with experiences of belonging and estrangement, personal and collective trauma. The work relates to the consequences of mass movement of peoples from rural parts of the African continent to Europe, often expressed in a language Shebeta describes as ‘Roadrunner’. The language of Roadrunner is a form of broken English that has replaced the mother tongue. It has been given form from the many languages and cultures the artist has been exposed to. Roadrunner is present through both fictional and biographical elements in her work. Shebeta lives in Oslo.

Nora Adwan

Billedkunstner utdannet ved Kingston University i London og kunstakademiet i Bergen. Adwan arbeider med installasjon, skulptur, tekst, foto, lyd og performance. tematisk omhandler hennes arbeider spørsmål tilknyttet islamsk feminisme, og hvordan identitet og kropp blir påvirket av et liv i diaspora. Adwan arbeider ofte i tett samarbeid med andre, både innen billedkunst og scenekunst. Eksempel er Shadows, et fotoprosjekt hvor Adwan har samarbeidet med den greske kunstneren Athanasia Panagea; et arkiv av fotografier kunstnerne fotograferte på reiser over en 10 års periode. Adwan og Panagea undersøker hvordan historie og konflikt påvirker både vår identitet og hukommelse. Boken «Shadows Assembled» lansert høsten 2020, dokumenterer og samler anekdoter, møter og fotografier fra disse utforskningene. Adwan bor og arbeider i Bergen.

Adwan is educated at Kingston University London and holds an MA in Fine Art from the Academy of Fine Art in Bergen. Adwan works with installation, sculpture, photography, sound and performance, often in close collaboration with other artists, performing arts and visual arts. An example is “Shadows”, a photographic collaboration with the Greek artist  Athanasia Panagea; an archive of photographic documentation of their collective travels over a 10 year timespan. In this project Adwan and Panagea explore how history and zones of conflict affect both identity and memory. The artist book titled “Shadows Assembled” was launched in fall 2020, a document and collection of anecdotes, meetings and photographic works from these explorations. Adwan lives and works in Bergen.

Ole Christian Ellestad

Billedkunstner, utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo. Ellestad arbeider hovedsakelig med tekst, ofte i samarbeid med andre kunstnere, eksperimentelle prosjekter som har et performativt uttrykk, improvisert fram, et intermesso for ulike motiver, sammenblandinger av fag, skift mellom likestilte stemmer, men også konfrontasjoner, det poetiske møtet med vitenskapen. Ellestad har i flere verk utforsket nye former for krig, kamuflert som «behandling» av samtiden.

Visual artist, educated at the Norwegian Academy of Fine Arts in Oslo. Ellestad works mainly with text, often in collaboration with other artists, experimental projects that have a performative expression, improvisation, an intermezzo for different motifs, mixtures of subjects, shifts between equal voices, but also confrontations, the poetic encounter with science. Ellestad has in several works explored how new forms of war are disguised as "treatment" in the present.

Samuel Brzeski

Samuel Brzeski undersøker hvordan affekter kommer til uttrykk gjennom språket i vår post-digitale kultur. Gjennom sine ulike tekstbaserte prosjekter, leter han etter et rom, og tilstedeværelsen av en følelsesladet kropp i malstrømmen av post-digitale språklige uttrykk. Brzeski arbeider med språkets iboende formbarhet, som både kan skape og sette spørsmålstegn ved mening, historier og opplevelser. Brzeski har opplesning og vokal semantikk som sitt hovedanliggende. Han undersøker gjerne en emosjonell side av den digitale kulturens påvirkning på litteratur, poesi og stemmen. Brzeski re-konfigurerer eksisterende tekster, og orienterer seg etter poetiske og politiske vibrasjoner han finner i tekstene. Nåværende arbeider inkluderer Lydgalleriet (NO), KRAFT (NO), Chao Art Centre (CN), Bergen Assembly (NO), Black Box Teater (NO) and bb15 (AT).

Samuel Brzeski's current work deals with the situation of language within post-digital culture, particularly in relation to articulations of affect. His predominantly text-based projects search for the place and presence of the emotive body within the post-digital swirl of language. This involves exploring the inherent malleability of language to create and/or question meaning, narrative and experience. Working primarily with acts of reading and vocal semantics, the works investigate how the emotional impacts of digital culture are manifested through literature, poetics, text and voice. Reconfigurations of existing texts feature prominently, with texts selected for their poetic or political vibrations. Recent and ongoing projects include Lydgalleriet (NO), KRAFT (NO), Studio 17 (NO), Chao Art Centre (CN), Bergen Assembly (NO), Black Box Theatre (NO) and bb15 (AT).