About

Den franske filosofen Jaques Derridas begrep Hantologie [av det franske ordet hanté/hjemsøkt] peker mot at all eksistens også består av det som engang har vært, men som vi ikke kan se. Ontologi er filosofien om hva som finnes, og om former for eksistens. Når «hantologie» uttales på fransk lyder det som «ontologie». Det som finnes er hjemsøkt av det som ikke lenger finnes, steder vi oppsøker er både levende og døde på en gang.

Kunstprosjektet Fremtidens Levninger dreier seg om en hjemsøkt dimensjonen i våre liv, og tilbakevendingen av de psykologiske og politiske mekanismene som vekkes til livet med dagens pandemi. I vår tids unntakstilstand finnes det en rekke iboende historier som gir resonans til tidligere epidemier.

I Sofienbergparken ligger 60 000 mennesker begravet. De er levninger fra da parken var Oslos største gravplass. Sofienberg gravlund ble anlagt i 1858, etter koleraepidemien i 1853, og fungerte som kirkegård fram til 1931. Av og til presser værforhold og tele beinrester opp av jorden.

Våren 2020 ble en gruppe kunstnere invitert til å reflektere rundt de øyeblikk som oppstår når kollektive traumer og minner presser «det glemte» til overflaten. Bruk av tekst i visuell kunst, skjønnlitteratur, poesi og performative uttrykk er elementer i de inviterte kunstnere sine praksiser. De kunstneriske bidragene til Fremtidens levninger gir hjemsøkelsen form. Nettsiden, designet av Studio Boi viser kunstnerne sine bidrag til prosjektet.

Kvelden 28 Oktober ble arbeider i form av video, animasjon, opplesninger og performance presentert på Deichman Grünerløkka og i Sofienbergparken.

The French philosopher Jaques Derrida's concept of Hantologie [from the French word hanté / haunted] points to the fact that all existence also consists of what once was, but which we cannot see. Ontology is the philosophy of what exists, and of forms of existence. When "hantologie" is pronounced in French, it sounds like "ontologie". What exists is haunted by what no longer exists, places we seek are both alive and dead at once. 

The art project Fremtidens Levninger engages with the haunted dimension in our lives.

It is about the return of the psychological and political mechanisms that are brought to life with today's pandemic. In the state of emergency of our time, there are a number of inherent stories that resonate with previous epidemics.

60,000 people are buried in Sofienbergparken. They are remains from when the park was Oslo's largest burial ground. Sofienberg burial ground was laid out in 1858, after the cholera epidemic in 1853, and functioned as a cemetery until 1931. Occasionally weather conditions and tele push remnants of bones from the ground.

In the spring of 2020, eight artists were invited to enter into a dialogue with the remnants in the park. The artistic contributions to the Fremtidens Levninger give the haunted form.

The use of text in visual art, fiction, poetry and performative expressions are elements in the invited artists' practices. The website, designed by Studio Boi, exhibits the artists contribution to the project. 

On the evening of 28th October, excerpts of and presentations of video, animation, readings and performances were presented at Deichman Grünerløkka and Sofienbergparken.

Initiativtaker
Kjersti Sundland

Grafisk design & webutvikling
Studio Boi & Magnus Nyquist

Skrift
Triptych Roman/Italick

Takk til
Foreningen Fritt Ord
KORO
Billedkunstnernes Vederlagsfond
Fond for lyd og Bilde
Ane Kristin Bang-Steinsvik
M12 Kultur
Deichman Grünerløkka v. Paal Bjerke Andersen
Martin Mikkelsen
Mads Andersen
Magnus Nyquist
Jan Petter Dahlgren
Dag Nordbrenden
Norsk Institutt for Kulturminneforskning v. Jani Causevic
Paal Bjerke Andersen
Hamado Musse Gebremichael
Mari Westeng Sørensen
Espen Gjerløv

Fremtidens levninger er støttet av